TURIYA

Korábbi találkozók témái


2012.08.11. Az észlelés határállapotai
Van-e olyan állapot amely a tudat teljes kialvásában végződik? Ha igen, mely tudat(fokozat)ról van szó?
A téma vizsgálata a jóga múla-prakrti-laja valamint a buddhizmus "észlelés és értés megszűnése" (nirodha samapatti) alapján.
Felvezető: Borkó és HoD
2012.04.14. Az idő
Az idővel kapcsolatos felfogások és szemléleti módok. A hétköznapi idő tapasztalat. Az idő szerepe és jelentősége a szellemi úton.
Felvezető: L.Z.
2012.01.07. Tudás és tudományok a hagyományoktól a posztmodernig
Felvezető: D.L.
2011.11.12. A közönséges hétköznap tevékenységek (alvás, étkezés, beszéd, szexualitás, napirend, gondolkodásmód stb.) megfigyelésének, uralásának, átformálásának szerepe és jelentősége a szellemi úton.
Felvezető: Borkó
2011.09.17. Ki a tudatállapotok alanya?
Avagy: Miért nem Paramátmá a tudatállapotok alanya, és ha így van, mely szinthez kapcsolható ez az alanyiság?
Felvezető: Borkó és HoD
2011.05.14. A Nem-Lét, a semmi felfogásai
Felvezető: H.R.
2011.03.19. A karma felfogása a hindu és buddhista tradíció szerint
Felvezető: Borkó és HoD
2011.01.08. A tudat(osság) 9 vagy 12 állapota a kashmíri saiva tantrában.
Felvezető: Borkó
2010.11.13. A buddhista (théravádin) Abhidamma tudat – anyag felfogása (náma-rúpa).
A tudatfolyamatok az Abhidamma szerint.

2010.09.13 A test tradicionális felfogásai, a testhez való adekvát spirituális viszonyulás
2010.07.17. Mennyiben jogosult a Guénon által felvázolt modell a formai (individuális) és formafeletti (szupraindividuális) állapotok megkülönböztetésének vonatkozásában, ha ezt a tant elsődlegesen az egyes hagyományok megvalósítási állomásainak fényében vizsgáljuk?
Aki realizált egy formanélküli állapotot, mennyiben tekinthető szupraindividuálisnak?

2010.05.08. A beavatási halál.

Felvető:
"Korábban körbejártuk a halál témáját, de úgy gondolom, a beavatási halál témakörére nem tértünk ki kellő részletességgel."

2010.03.13. A női princípiummal kapcsolatos félreértésekről
2010.01.09. Rátekintés az emberi életre a tradicionális világban - az élet tagoltsága és az életvezetés.
E tanok alkalmazhatósága a mai világban.
2009.11.14. A Halál jelentősége

Felvető:
"Következő találkozónk beszélgetési témájaként múlt alkalommal a halál problematikája vetődött fel, ezt tárgyalandó fogok tartani egy rövid bevezetőt, melyet remélhetőleg vita követ majd. A kérdés kitágítható a tágabb értelemben vett múlandóságra is, amit az alábbiakban röviden vázolok.

A halált, mint vallási/spirituális kérdést átfogóan tárgyalja minden hagyomány, és az életvitel részeként, annak előírásaihoz sokkal szorosabban illeszti, mint a legtöbb „világi” filozófia és viselkedéskódex. Általánosságban elmondható, hogy gyakorlati relevanciája a szerzetességben és az aszkézisben folyamatos haláltudatként van, az elmúlást mind önmaga, mind környezete vonatkozásában megélő és értékelő egyén attitűdjeként. Említették már, hogy haláltudat nélkül az embernek nem lenne etikája, és ez igaz bármely túlvilágképtől függetlenül is. A dolgok, tevékenységek és személyek értékelésének egyik legmeghatározóbb szempontja tartósságukhoz kapcsolódik, vagyis éppen időbeli kontextusuk határozza meg: tulajdonomban lesz-e ez a dolog örökre/egész életemre? megbánom-e majd ezt a tettet később? lesz-e még lehetőségem megcselekedni? Vagyis elemi értéktételezéseink mozgatója akarva-akaratlanul is mindenképpen a múlandósághoz kapcsolódik, a probléma tehát ennek hangsúlybeli különbsége a szellemi utak területén. Ennek mentén igyekszem megfogalmazni kérdéseimet, melyek közös kiindulópontként szolgálhatnának:

Milyen relevanciája van a folyamatos haláltudatnak/elmúlástudatnak a spirituális praxisban közvetlenül (pl. a temető-meditáció), illetve közvetve (pl. a „tartsd eszedben halálod napját!” köszöntés a nyugati szerzetességben)?

A túlvilág, a halál utáni élet milyen különböző szerepeket játszhat az egyes tradíciók követőinél etikai/életviteli szempontból?"

2009.09.12. A megvalósítás akadályai a hétköznapi életben.

Felvető:
"Itt gondolok a közvetlen környezettől egészen a korszellemig tartó ellenerőkre, a napi rutin kialakítására a rohanó és munkaorientált világban, elméleti dolgoktól kezdve egészen a gyakorlati részekig." 

2009.05.09. A szeretet, mint az individualitás korlátait lebontó megvalósítási metódus a hagyományokban.
2009.03.14. TUDATFUNKCIÓK: Az akarat szerepe az előkészítés és a megvalósítás során
2009.01.17. TUDATFUNKCIÓK: Az érzés szerepe az előkészítés és a megvalósítás során
2008.11.29 TUDATFUNKCIÓK: A gondolkozás szerepe, érvénye és korlátai az előkészítés és a megvalósítás során
2008.08.30. 1. Akarat és felső-akarat szerepe a megvalósításban.

Felvető:
Tradicionális közhelyszámba-menő kijelentés, bár fájdalmas igazságából ez cseppet sem von le, hogy azért nem válik aktualitássá a megvalósítás, mert nem akarom. Nem akarom "eléggé". Ez az "eléggé" egyébként majdnem egyenlő a semennyivel.
Hogyan kell akarni? Mi ennek az akaratnak a forrása, és hogyan tehető hozzáférhetővé?

2. Szabadság - Uralom - Hatalom. A megfelelő prioritások.

Felvető:
A címben szereplő hármasság sorrendje egyes esetekben felcserélődik. Jogosult-e egy ilyen csere és mi áll a hátterében?

2008.04.05. Vitatéma:
Buji Ferenc: A transzcendencia szekuláris es okkult degenerálódása c. esszéje

2007.10.08. A Turiya hét állapota

2007.06.30. A boldogság és a derű helye és szerepe a meditációs elmélyedésekben és a megvalósítási ösvényeken.

Felvető:
Csaknem minden hagyomány beszámol arról, hogy a magasabb létállapotokhoz a boldogság különféle fokozatai társulnak. Egyes hagyományok különleges precizitással tárgyalják a kérdést, fokozatonként megkülönböztetik a boldogság fajtáit, melyik mikor előrevivő és a műveletek katalizátora vagy éppen hátráltató és meghaladandó tényező.

A boldogság - sokszor egészen extatikus módon - már az előkészítés szakaszában megjelenik: a magasabb létállapotokba először betekintő a szabadság e korábban elképzelhetetlen fokozatától szinte megrészegül. Tekintettel az előkészítésbeli vonatkozásaira, javaslom, hogy járjuk körbe a boldogság szerepét a különböző hagyományok megvalósítási útjain.

2007.03.31. 1. Mennyiben szükséges ragaszkodni a – legalábbis általunk - ortodoxnak ítélt tanításokhoz, illetve mennyiben fogadhatók el az operatív megvalósítás során olyan irányzatok, illetve mesterek, akik konkrét megvalósítási utat mutatnak, ámde tanításuk részben heterodoxnak tűnik, vagy pedig az az intellektuális nívó, amin az kifejtésre kerül, messze elmarad a Guénon-Evola-László féle "sztandardtól".

2. Mennyiben szükséges egy adott megvalósítási út ezoterikus aspektusa mellett az adott tradíció exoterikus vonulatához történő csatlakozás, vallási életében való tevőleges részvétel?

3. Beavatási térképek (ld. Kaczvinszky, 7 beavatás) hozzáférhetősége különböző tradíciókban. Az ösvényre való előre rálátás szükségessége - avagy nélkülözhetősége.

 

Emailcím